Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1: Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikel lid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.

2: Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

3: Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

4: Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

5: Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Een schriftelijke aanbieding van ons staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open.

Artikel 3 Overeenkomsten

1: Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van een opdracht onzerzijds, welke opdracht door de wederpartij kan worden verstrekt door schriftelijk acceptatie binnen de daartoe gestelde termijn van een door ons uitgebrachte aanbieding dan wel door inschrijving via een door ons verstrekt inschrijfformulier.

2: De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Annuleringen door de wederpartij

1: Indien met één of meer wederpartijen een overeenkomst is gesloten met betrekking tot het door ons organiseren van een opleiding, training, cursus dan wel het verstrekken van voorlichting ten behoeve van een aantal werknemers van één specifieke onderneming/ specifieke ondernemingen en de wederpartij(en), na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst/wensen te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij(en) te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij(en) binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt/betalen, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

2: In geval een individuele cursist diens inschrijving wenst te annuleren, dient zulks schriftelijk te geschieden. Bij annulering van de inschrijving tot vier weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht, bij annulering van de inschrijving tot twee weken voor aanvang van de cursus dient 50% van de cursuskosten voldaan te worden, doch bij annulering op een later tijdstip zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3: Indien de wederpartij tussentijds de deelname aan een door ons georganiseerde opleiding, training of cursus staakt, blijft zij voldoening van de volledige kosten verschuldigd, zodat zij geen recht op restitutie van verrichte betalingen kan doen gelden. De wederpartij is, bij het tussentijds staken van de deelname, uitsluitend gerechtigd een ander persoon, die aan de vereiste kwalificaties voldoet, haar plaats te doen innemen.

Artikel 5 Annulering onzerzijds

Wij zijn gerechtigd om, in geval van onvoldoende aanmelding voor een cursus, welk openstaat voor deelname van individuele cursisten, de cursus te annuleren.

Artikel 6 Prijzen

1: Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij naast de overeengekomen prijs terzake de door ons georganiseerde opleiding, training of cursus, vergoeding van de kosten voor boeken en, indien van toepassing, materialen verschuldigd.

2: Prijzen zijn gebaseerd op de prijslijst van toepassing bij het aanmelden van de cursus.

3: Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

4: De prijs is exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1: Indien wij in opdracht van één of meer wederpartij(en) een voor hun onderneming bestemde opleiding, training of (internet) cursus organiseren, uitvoeren en/of leveren van cursusboeken, zullen wij bij de vervulling van onze opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke wensen van onze wederpartij(en).
De overeenkomst zal door ons worden uitgevoerd op het tussen partijen overeengekomen tijdstip/de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

2: Indien door ons opleidingen, trainingen en (internet) cursussen worden georganiseerd, waarbij de deelname vrijstaat aan individuele wederpartijen, zijn wij geheel vrij in de wijze waarop wij uitvoering geven aan de overeenkomst. In het aan de wederpartij verstrekte rooster van iedere opleiding, training en cursus zijn de duur en de lestijden van de opleiding, training en (internet) cursus gespecificeerd.

3: Indien de wederpartij, die deelneemt aan een door ons georganiseerde opleiding, training of (internet) cursus, onze belangen of de belangen van andere deelnemers schaadt, zij wij gerechtigd de wederpartij van verdere deelname aan de opleiding, training of cursus uit te sluiten.
Uitsluiting laat de plicht van de wederpartij tot voldoening van het volledige overeengekomen
bedrag onverlet en geeft derhalve geen recht op restitutie van enig bedrag.

4: Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet, of niet juist functioneren van de computer van opdrachtgever of een van zijn medewerkers bij het uitvoeren van de internet cursus.

5: Internet cursisten hebben het recht 2 cursusperioden, 2 keer een half jaar, gebruik te maken van de internet cursus. Na beëindiging van deze periode heeft Van Dusseldorp Training het recht, zonder vooraf kennisgeving, de internet cursus te beëindigen. Datum van ingang, vermeld op de e-mail bevestiging is datum van ingang. Cursist kan verlening van deze periode verzoeken. Voor deze verlening is opnieuw cursusgeld verschuldigd.

6: Indien blijkt of de indruk wordt gewekt dat een andere cursist dan opgegeven van een internet cursus gebruikt maakt, heeft Van Dusseldorp Training het recht de cursus te beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verleende diensten c.q. geleverde zaken blijven te allen tijde uitsluitend bij ons berusten, onverschillig het feit of vorenbedoelde rechten voortvloeien uit of ontstaan zijn in het kader van een opdracht. Het is de wederpartij verboden, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zaken waarop onze intellectuele eigendomsrechten rusten openbaar te maken, te kopiëren, te gebruiken, geheel of gedeeltelijk na te bootsen, aan derden af te geven of te verhandelen dan wel op andere wijze inbreuk op onze rechten te maken, noch direct noch indirect.
De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke wij lijden en/of zullen lijden ten gevolge
van overtreding van het hierboven in het onderhavige artikel omschreven verbod.

2: Ook indien wij in opdracht van één of meer wederpartij(en) specifiek voor deze wederpartij(en) bestemde opleidingen, trainingen en cursussen organiseren, behouden wij ons het recht voor, het te dien einde ontwikkelde materiaal, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor andere doeleinden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Reclames

1: Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen veertien dagen na de verrichting van de presentatie. De wederpartij, die de prestatie niet binnen veertien dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de prestatie akkoord te hebben bevonden.

2: Eventuele reclames met betrekking tot de door ons gezonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur.

Artikel 10 Niet-toerekenbare niet-nakoming

1: Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

2: Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

3: Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

4: Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de
desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.

5: Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1: Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering van de overeenkomst
door ons.

2: De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, cursus materialen, presentatie middelen en laptop, zodra deze zich op de cursus lokaltie bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.

3: Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding
nimmer de factuurprijs van de betrokken prestatie overschrijden.

Artikel 12 Betaling

1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening dan wel, in geval van opleidingen, trainingen of (internet) cursussen waar deelnemers individueel voor kunnen inschrijven, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de desbetreffende opleiding, training of cursus.

2: Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

3: Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

4: De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 13 Rente

1: Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.

2: Deze rente bedraagt 1% per maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 14 Kosten

1: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.

2: Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 1: € 125,-.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 16 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Indien de wederpartij een privé-persoon is, heeft deze evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand, nadat wij ons schriftelijk jegens haar op het onderhavige beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.